“Dolina potoka Bigar” na Staroj planini proglašena spomenikom prirode

Vlada Srbije je donela Uredbu kojom je “Dolina potoka Bigar” na zapadnom obodu Stare planine u jugoistočnoj Srbiji proglašena zaštićenim područjem II kategorije, regionalnog odnosno velikog značaja, kao spomenik prirode “Dolina potoka Bigar”.

Kako je navedeno u Uredbi, spomenik prirode “Dolina potoka Bigar” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja geomorfoloških i hidroloških vrednosti, snažnog kraškog vrela, potoka Bigar sa slapovima i jezercima u čijoj dolini se nalazi najveća akumulacija Bigra u Srbiji i impresivnim vodopadom pred ušćem u Stanjansku reku.

Na području Spomenika prirode “Dolina potoka Bigar” uspostavljaju se režimi zaštite I i II stepena. Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite I stepena sprovodi se stroga zaštita kojom se omogućavaju procesi prirodne sukcesije i očuvanje staništa i životnih zajednica u uslovima divljine.


Na površinama na kojima je utvrđen režima zaštite II stepena zabranjuje se industrijska i individualna eksploatacija bigra i drugih mineralnih i nemineralnih sirovina, krčenje vegetacije i vršenje zemljanih, građevinskih, šumarskih i drugih radova na mestima i na način koji mogu izazvati procese erozije, kaptiranje izvora i sve aktivnosti koje bi mogle imati uticaja na režim podzemnih i površinskih voda zaštićenog područja, izgradnja septičkih jama propusnog tipa i svako ispuštanje otpadnih i osočnih voda u vodotok i zemljište, uznemiravanje ptica i uzimanje jaja, uništavanje šumske vegetacije, ukucavanje tabli i drugih obaveštenja na stablima, aktivnosti koje mogu dovesti do oštećenja ili degradacije objekata geonasleđa, primarna prerada i predkoncentracija sirovina.

Takođe, na površinama na kojima je utvrđen režima zaštite II stepena ograničava se uzimanje fosilnog materijala u naučne svrhe, izvođenje neophodnih sanacionih šumskih radova nakon vetroloma, vetroizvala, požara i kalamiteta insekata, rekonstrukcija i uređenje starih vodenica, staza i puteva itd, rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata manastira Svetog Onufrija Velikog, kao i sakupljanje i transport neopasnog otpada.

Pored zabrana i ograničenja koje su regulisane propisima kojima se uređuje zaštita prirode, zabranjuje se i promena namene zaštićenog područja.

Spomenik prirode “Dolina potoka Bigar” poveren je na upravljanje Javnom preduzeću “Srbijašume”.

Za tekst uredbe


kliknite za PDF fajl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *