Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća „Stara planina”

Vlada Srbije objavila je konkurs za izbor direktora javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma “Stara planina” iz Knjaževca, na period od četiri godine.

Ranije su objavljeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća Nuklearni objekti Srbije, Putevi Srbije, Transnafta, Koridori Srbije, Državna lutrija Srbije, Emisiona tehnika i veze, Javnog preduzeća za skloništa, kao i za četiri nacionalna parka: Tara, Đerdap, Fruška gora i Kopaonik.

Skupština Srbije usvojila je Zakon o javnim preduzećima krajem februara prošle godine koji predviđa da se direktori javnih preduzeća u Srbiji biraju na javnom konkursu i da neće moći da budu partijski funkcioneri.

Rok za podnošenje prijava na konkursu je 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Kandidati treba da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva u delatnostima kojima se bavi javno preduzeća.

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac, Miloša Obilića 1, koju je donela Vlada, 05 Broj: 111-1632/2017 od 23. februara 2017. godine,

Vlada objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA „STARA PLANINA” KNJAŽEVAC,
MILOŠA OBILIĆA 1

 

1. Podaci o Javnom preduzeću: Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac, Miloša Obilića 1;
– sedište Javnog preduzeća je: u Knjaževcu, Miloša Obilića 1;
– pretežna delatnost Javnog preduzeća je: 7022 konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

2. Radno mesto: direktor Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac, Miloša Obilića 1.
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

3. Uslovi za imenovanje:

1) da je punoletno i poslovno sposobno lice;
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz podtačke 2) ove tačke;
4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

  • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
  • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
  • obavezno lečenje narkomana;
  • obavezno lečenje alkoholičara;
  • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

4. Mesto rada: Beograd.

5. Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje delokruga rada Javnog preduzeća Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac, Miloša Obilića 1; stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručne sposobnosti u vezi sa rukovođenjem – pisano, putem standardizovanih testova; znanje jednog svetskog jezika, proveravaće se usmenim razgovorom ili pisanom proverom.

6. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Imenovanje direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac, Miloša Obilića 1, vrši se na period od četiri godine.

7. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

8. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); overena izjava u sudu ili opštini da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3) obavezno lečenje narkomana;
4) obavezno lečenje alkoholičara;
5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu, odnosno kod javnog beležnika.

9. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, sa naznakom „Za javni konkurs – za imenovanje direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac, Miloša Obilića 1”.

10. Podaci o licima za kontakt: Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Olja Begenišić Lekić i Ljiljana Mihajlovski, kontakt telefon: 011/3642954, e-mail: olja.lekic@privreda.gov.rs i ljiljana.mihajlovski@privreda.gov.rs
Ministarstvo privrede, podnete neotvorene prijave dostavlja Vladi- Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora, u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava, na razmatranje i dalje postupanje.

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, najmanje u jednim dnevnim novinama, koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.

DOKUMENTI

Preuzmite

03. mart 2017. – Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća „Stara planina

 
privreda.gov.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *